تماس با اپتيما

اپتيما تركيه دفتر مركزى:
خيابان ببك كوچك
كوچه ينى يول چيكمازى شماره : ١/٣
تركيه - استانبول - ببك ٣٤٣٤٢
دفتر فروش:
باهچه شهير ٢ منطقه كيسيم
خيابان سلاله
تركيه - استانبول - باهچه شهير ٣٤٥٣٨